Tartu Linna Koerte Ja Kasside Pidamise Eeskiri

Tartu Linna koerte ja kasside pidamise eeskiri

Tartu Linnavolikogu 19.09.2002. a määrus nr. 119

1. Üldsätted

1.1. Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestab koerte ja kasside pidamise nõuded Tartu linna haldusterritooriumil.

1.2. Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1.2.1. omanik - isik, kellele koer või kass kuulub või kes õigussuhte alusel omanikuga vastutab viimasele kuuluva koera või kassi eest;
1.2.2. omanikuta koer või kass - koer või kass, kes on identifitseerimata ja kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada.

1.3. Koerte ja kasside pidamisel lähtutakse loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja muudest loomapidamisest reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast.

2. Koera või kassi pidamine

2.1. Koera ja kassi võib pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil. Territoorium (ala) peab olema piiratud selliselt, et on välistatud koera või kassi väljapääsemine. Koera või kassi pidamiseks mõeldud ala peab vastama seaduses või selle alusel vastuvõetud õigusaktides sätestatud veterinaarnõuetele ja loomapidamise tingimustele.

2.2. Omanik on kohustatud vajadusel tähistama sissepääsu tema omandis või valduses olevale territooriumile sildiga "Kuri koer" või muu sildiga koera olemasolu kohta. Omanik peab tagama ameti- või tööülesandeid täitvate isikute ohutuse.

2.3. Koera või kassi pidamine ei tohi häirida avalikku korda ja teiste isikute rahu.

2.4. Tartu linnas on lubatud pidada üksnes nõuetekohaselt registreeritud koeri. Koerte üle peetakse arvestust Tartu linna lemmikloomaregistris. Omanik on kohustatud koera registreerima hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul pärast koera neljakuuseks saamist.
Hulkuva koera omandamisel või muudel juhtudel, kui omandatakse vanem koer, tuleb koer registreerida 10 tööpäeva jooksul koera omandamisest. Kasside registreerimine Tartu linna lemmikloomaregistris on vabatahtlik. Koerte ja kasside registreerimisel tuleb kinni pidada Tartu linna lemmikloomaregistri pidamise põhimääruses sätestatud korrast.

2.5. Koera või kassi omanik peab tagama looma vaktsineerimise loomataudide vastu ning järgima loomataudist teatamise nõudeid.

3. Koera või kassiga avalikus kohas viibimine

3.1. Koera või kassiga avalikus kohas viibimisel peab omanik rakendama järgmisi meetmeid:

3.1.1. omanik peab tagama järelvalve oma koera või kassi üle vältimaks nende lahtipääsemist. Koeraga avalikus kohas viibimisel, kui läheduses on teisi inimesi või koeri, peab koer olema lühikese, omanikust maksimaalselt 1 m raadiuses liikumist võimaldava keti või rihma otsas või peab omanik koera tellitava rihma kasutamisel endast maksimaalselt 1 m raadiusesse tõmbama. Nimetatud nõue ei kehti spetsiaalselt koerte treeninguks, jooksutamiseks jm eraldatud ja tähistatud territooriumil;
3.1.2. omanik peab tagama järelvalve oma kasvult või käitumise poolest ohtliku koera üle, kusjuures sellisel koeral peab olema avalikus kohas viibimisel suukorv peas;
3.1.3. omanik on kohustatud tagama oma koera või kassi reostuse kohese koristamise, kui see on reostanud üldkasutatava ruumi,
transpordivahendi, hoovi, tänava, õppeplatsi või muu avaliku koha.

3.2. Keelatud on:

3.2.1. koera või kassi ujutamine avaliku supelranna ujumistsoonis või purskkaevudes;
3.2.1. avalikus kohas nakkusohtlikult haige koera või kassiga viibimine;
3.2.3. viibimine koera või kassiga avalikus supelrannas (01. maist kuni 01. septembrini), kalmistul, kaubandus- või toitlustusettevõtte territooriumil, turul, spordi- või mänguväljakul, noorsootööasutuse ning haridusasutuse territooriumil ja avalikel kultuuriüritustel, v.a selleks ettenähtud kohad ja üritused.

4. Omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside pdmine, pidamine ja hukkamine

4.1. Omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside pdmist, pidamist ning hukkamist korraldab linnavalitsus Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

4.2. Kui omaniku juurest lahti pääsenud koera või kassi kinnipdmise korraldas linnavalitsus, kannab nimetatud koera või kassi pdmise ja pidamisega seotud kulud loomaomanik.

5. Lõppsätted

5.1. Käesoleva eeskirja punkte 3.2.3. ei rakendata pimeda inimese juhtkoera ja punkte 3.1.1. ja 3.2.3. teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.

5.2. Koerte treeninguks, jooksutamiseks jm eraldatud ja tähistatud territooriumite loetelu kinnitab linnavalitsus.

5.3. Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §is 663 sätestatud korras.

5.4. Tunnistada kehtetuks Tartu Linnavolikogu 07. veebruari 2002. a määrus nr 103 “Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine”.

6.4. Määrus jõustub 23. septembrist 2002. a.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License